<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Hi all,<br><br>I'm wondering there is possible to build Fedora 9 PPC on an I386 Fedora 9 by using koji.<br>If it is possible how to configure koji to do that.<br><br>Thank you,<br><br><br><br></td></tr></table><br>
      <hr size=1> Cảm giác an toàn hơn khi online. <BR><a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/">Nâng cấp lên Internet Explorer 8 mới, an toàn hơn,</a> tối ưu hóa cho Yahoo!. Hoàn toàn miễn phí. <a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/">Tải IE8 tại đây!</a>