اشکال در نحوه ترجمه

Mostafa Daneshvar lashar at fedoraproject.org
Tue Nov 24 18:10:16 UTC 2009


On Tue, 2009-11-24 at 20:57 +0330, adib r wrote:
 <با سلام
 <می خواستم ببینم مثلاً تو این صفحه کدام فایل را باید دانلود کنم که ترجمه کنم
> https://translate.fedoraproject.org/projects/docs-user-guide/f12-tx/
> poedit هم دانلود کردم و نصب کردم یکمی در مورد نحوه ترجمه بیشتر برام
 <توضیح بدهید ممنون


file: فایل https://translate.fedoraproject.org/projects/docs-user-guide/f12-tx/raw/po/user-guide.pot را دانلود کنید.
بعد از اینکه ترجمه کردین بیایین همینجا لوگین کنید. چون این اولین بار است
که این فایل ترجمه می شود پس اضافه کردن ترجمه جدید رو انتخاب کنید.

> 
> --
> Fedora-trans-list mailing list
> Fedora-trans-list at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-list

Mostafa Daneshvar 
http://mostafadaneshvar.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://listman.redhat.com/archives/fedora-trans-list/attachments/20091124/dc8ead1b/attachment.sig>


More information about the Fedora-trans-list mailing list