اشکال در نحوه ترجمه

Mostafa Daneshvar lashar at fedoraproject.org
Wed Nov 25 17:30:50 UTC 2009


On Wed, 2009-11-25 at 20:13 +0330, adib r wrote:
 <سلامی دوباره
 <من یک نمونه که ترجمه شده بود مال آقای دانشور را دیدم میخواستم ببینم
 <این فایل هایی که ترجمه می شه به این شکل چه جوری بعد قابل استفاده است
 <یک سوال دیگه داشتم یک فایل را همشا باید ترجمه کنیم یا تا هرجا ترجمه
 <کردیم اپلود کنیم

please have a look on
http://fedoraproject.org/wiki/Communicate/MailingListGuidelines#Use_the_common_language
We have a Persian list for Persian translators if you want to ask your
questions in Persian please use it (fedora-trans-fa at redhat.com)

Mostafa Daneshvar 
http://mostafadaneshvar.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://listman.redhat.com/archives/fedora-trans-list/attachments/20091125/b8a1c4db/attachment.sig>


More information about the Fedora-trans-list mailing list