Website zh_CN page incorrect

Zak Wang zak.zeguo.wang at gmail.com
Sat Feb 7 05:26:39 UTC 2009


我觉得不是这个原因吧,因为以前是可以的,可以肯定这个模块在F10发行前就搞
定了。
现在不知道后台哪个地方有问题,导致翻译好的内容不能正常显示出来。
我只能报告一下问题,因为对这个网站系统不了解。

在 2009-02-07六的 12:08 +0800,FFan Gan写道:
> 翻译没完成吗?
> 是那个模块?
> 
> 2009/2/5 Tommy He <lovenemesis at gmail.com>:
> > 同验,的确是有问题。
> > 换用 Chrome & Opera 依旧……
> >
> > 2009/2/3 Run Du <chnrdu at gmail.com>
> >>
> >> 应该是有问题,我这里也不能显示中文。
> >>
> >> 别的语言都能够正确显示
> >>
> >> DU Run (杜  润)
> >> School of Mech Engng, SW JIAOTONG UNIV
> >> chnrdu at gmail.com
> >> GPG KeyID: 0xF2ED826B
> >> http://www.idurun.com
> >>
> >>
> >>
> >> 2009/2/3 Zak Wang <zak.zeguo.wang at gmail.com>:
> >> > 主页上zh_CN语言显示出来都是英文的。是我的浏览器的问题么?大家试试看~
> >> >
> >> > http://fedoraproject.org
> >> >
> >> > --
> >> > Fedora-trans-zh_cn mailing list
> >> > Fedora-trans-zh_cn at redhat.com
> >> > https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-zh_cn
> >> >
> >>
> >> --
> >> Fedora-trans-zh_cn mailing list
> >> Fedora-trans-zh_cn at redhat.com
> >> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-zh_cn
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > --
> > Fedora-trans-zh_cn mailing list
> > Fedora-trans-zh_cn at redhat.com
> > https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-zh_cn
> >
> 
> --
> Fedora-trans-zh_cn mailing list
> Fedora-trans-zh_cn at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-zh_cn
More information about the Fedora-trans-zh_cn mailing list