ZhuShiliang (luckyebd) sponsored into cvsl10n group!

Zak Wang zak.zeguo.wang at gmail.com
Fri Mar 6 12:16:57 UTC 2009


Welcome :-)
Haven't seen the intro. Is there any?
2009/3/6 Yuan Yijun <bbbush.yuan at gmail.com>

> Hi,
>
> Let's welcome ZhuShiliang (luckyebd,
> https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/view/luckyebd ) as a new
> translator!
>
> Thanks!
>
> --
> bbbush ^_^
>
> --
> Fedora-trans-zh_cn mailing list
> Fedora-trans-zh_cn at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-zh_cn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listman.redhat.com/archives/fedora-trans-zh_cn/attachments/20090306/be3c48ea/attachment.htm>


More information about the Fedora-trans-zh_cn mailing list