[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: [Libguestfs] Can't create any KVM template due to the error with libguestfs
libtool-2.2.6-15.5.el6.x86_64
upstart-0.6.5-13.el6_5.3.x86_64
atmel-firmware-1.3-7.el6.noarch
redhat-rpm-config-9.0.3-42.el6.centos.noarch
plymouth-scripts-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64
patchutils-0.3.1-3.1.el6.x86_64 
bc-1.06.95-1.el6.x86_64 
cscope-15.6-6.el6.x86_64 
coreutils-8.4-37.el6.x86_64 
ncurses-devel-5.7-3.20090208.el6.x86_64 
libselinux-utils-2.0.94-5.8.el6.x86_64 
device-mapper-event-libs-1.02.90-2.el6_6.1.x86_64
glib2-2.28.8-4.el6.x86_64 
efibootmgr-0.5.4-12.el6.x86_64 
apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64 
pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64 
device-mapper-ev
ent-1.02.90-2.el6_6.1.x86_64     
glibc-devel-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64            
logrotate-3.7.8-17.el6.x86_64                    
initscripts-9.03.46-1.el6.centos.1.x86_64        
perl-Pod-Escapes-1.04-136.el6_6.1.x86_64         
groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64                     
openssh-server-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64          
libnih-1.0.1-7.el6.x86_64                        
mdadm-3.3-6.el6_6.1.x86_64                       
dbus-libs-1.2.24-7.el6_3.x86_64                  
glibc-2.12-1.149.el6_6.5.i686                    
nspr-4.10.6-1.el6_5.x86_64                       
perl-Test-Simple-0.92-136.el6_6.1.x86_64         
python-iwlib-0.1-1.2.el6.x86_64                  
tzdata-2015a-1.el6.noarch                        
openssl-1.0.1e-30.el6_6.5.x86_64                 
gpm-libs-1.20.6-12.el6.x86_64                    
libpcap-devel-1.4.0-1.20130826git2dbcaa1.el6.x86_64
libpng-1.2.49-1.el6_2.x86_64                       
audit-libs-2.3.7-5.el6.x86_64                      
epel-release-6-8.noarch                            
xorg-x11-fonts-Type1-7.2-9.1.el6.noarch            
zip-3.0-1.el6.x86_64                               
lm_sensors-libs-3.1.1-17.el6.x86_64                
pixman-0.32.4-4.el6.x86_64                         
device-mapper-persistent-data-0.3.2-1.el6.x86_64   
nload-0.7.4-1.el6.x86_64                           
libX11-1.6.0-2.2.el6.x86_64                        
libertas-usb8388-firmware-5.110.22.p23-3.1.el6.noarch
ntfs-3g-2014.2.15-8.el6.x86_64                       
pango-1.28.1-10.el6.x86_64                           
yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-30.el6.noarch        
ruby-1.8.7.374-4.el6_6.x86_64                        
perl-rrdtool-1.4.3-2.el5.rf.x86_64                   
gpg-pubkey-b56a8bac-3bbc4d06                         
dhcp-common-4.1.1-43.P1.el6.centos.1.x86_64          
lua-5.1.4-4.1.el6.x86_64                             
libsepol-devel-2.0.41-4.el6.x86_64                   
cyrus-sasl-lib-2.1.23-15.el6_6.1.x86_64              
keyutils-libs-devel-1.4-5.el6.x86_64                 
glusterfs-libs-3.6.0.29-2.el6.x86_64                 
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64                         
libcurl-devel-7.41.0-1.0.cf.rhel6.x86_64             
libcgroup-0.40.rc1-15.el6_6.x86_64                   
checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64                      
xz-libs-5.0.3-2.0.cf.el6.x86_64                      
lzo-2.03-3.1.el6_5.1.x86_64                          
man-pages-overrides-6.6.3-2.el6.noarch               
libgpg-error-devel-1.17-2.0.cf.rhel6.x86_64          
libSM-1.2.1-2.el6.x86_64                             
tcpdump-4.0.0-3.20090921gitdf3cb4.2.el6.x86_64       
perl-Compress-Raw-Bzip2-2.068-1.rhel6.x86_64         
glusterfs-3.6.0.29-2.el6.x86_64                      
tcp_wrappers-libs-7.6-57.el6.x86_64                  
libxml2-devel-2.9.2-4.0.cf.rhel6.x86_64              
libsndfile-1.0.20-5.el6.x86_64                       
man-1.6f-32.el6.x86_64                               
libxml2-python-2.9.2-4.0.cf.rhel6.x86_64             
wireless-tools-29-5.1.1.el6.x86_64                   
perl-ExtUtils-ParseXS-3.24-1.rhel6.noarch            
augeas-libs-1.0.0-7.el6_6.1.x86_64                   
postfix-2.6.6-6.el6_5.x86_64                         
perl-Test-Harness-3.35-1.rhel6.noarch                
libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.x86_64                   
libgcc-4.4.7-11.el6.x86_64                           
dracut-004-356.el6_6.1.noarch                        
radvd-1.6-1.el6.x86_64                               
grep-2.6.3-6.el6.x86_64                              
bind-utils-9.8.2-0.30.rc1.el6_6.2.x86_64             
hal-libs-0.5.14-14.el6.x86_64                        
libblkid-2.17.2-12.18.el6.x86_64                     
dnsmasq-2.48-14.el6.x86_64                           
ConsoleKit-0.4.1-3.el6.x86_64                        
ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64               
kernel-devel-2.6.32-504.12.2.el6.x86_64              
libvirt-client-0.10.2-46.el6_6.3.x86_64              
info-4.13a-8.el6.x86_64                              
libasyncns-0.8-1.1.el6.x86_64                        
policycoreutils-2.0.83-19.47.el6_6.1.x86_64          
libevent-1.4.13-4.el6.x86_64                         
qemu-kvm-0.12.1.2-2.448.el6_6.x86_64                 
vim-minimal-7.2.411-1.8.el6.x86_64                   
cups-libs-1.4.2-67.el6.x86_64                        
gzip-1.3.12-22.el6.x86_64                            
libguestfs-1.20.11-11.el6.x86_64                     
jasper-libs-1.900.1-16.el6_6.3.x86_64                
rsync-3.0.6-12.el6.x86_64                            
libguestfs-devel-1.20.11-11.el6.x86_64               
atk-1.30.0-1.el6.x86_64                              
libusb-0.1.12-23.el6.x86_64                          
passwd-0.77-4.el6_2.2.x86_64                         
plymouth-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64                
setuptool-1.19.9-4.el6.x86_64                        
giflib-4.1.6-3.1.el6.x86_64                          
newt-python-0.52.11-3.el6.x86_64                     
fuse-2.8.3-4.el6.x86_64                              
quota-3.17-21.el6_5.x86_64                           
perl-HTML-Tagset-3.20-4.el6.noarch                   
perl-XML-XPath-1.13-10.el6.noarch                    
nano-2.0.9-7.el6.x86_64                              
urw-fonts-2.4-10.el6.noarch                          
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.75-2.5.4.0.el6_6.x86_64     
netpbm-progs-10.47.05-11.el6.x86_64                  
libgomp-4.4.7-11.el6.x86_64                          
readline-6.0-4.el6.x86_64                            
bzip2-1.0.5-7.el6_0.x86_64                           
python-nose-0.10.4-3.1.el6.noarch                    
libproxy-bin-0.3.0-10.el6.x86_64                     
python-pycurl-7.19.0-8.el6.x86_64                    
mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64                              
libnl-1.1.4-2.el6.x86_64                             
perl-Git-1.7.1-3.el6_4.1.noarch                      
db4-cxx-4.7.25-18.el6_4.x86_64                       
gdb-7.2-75.el6.x86_64                                
cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64                      
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64                           
libgcj-4.4.7-11.el6.x86_64                           
gpgme-1.1.8-3.el6.x86_64                             
gettext-devel-0.17-18.el6.x86_64                     
libsemanage-2.0.43-4.2.el6.x86_64                    
intltool-0.41.0-1.1.el6.noarch                       
libtasn1-2.3-6.el6_5.x86_64                          
gcc-c++-4.4.7-11.el6.x86_64                          
ethtool-3.5-5.el6.x86_64                             
psmisc-22.6-19.el6_5.x86_64                          
rpm-python-4.8.0-38.el6_6.x86_64                     
popt-1.13-7.el6.x86_64                               
dbus-1.2.24-7.el6_3.x86_64                           
flex-2.5.35-9.el6.x86_64                             
libcom_err-1.41.12-21.el6.x86_64                     
swig-1.3.40-6.el6.x86_64                             
cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64                         
traceroute-2.0.14-2.el6.x86_64                       
bison-2.4.1-5.el6.x86_64                             
system-config-network-tui-1.6.0.el6.2-1.el6.noarch   
device-mapper-libs-1.02.90-2.el6_6.1.x86_64          
libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64                     
nss-softokn-freebl-3.14.3-22.el6_6.x86_64            
nss-3.16.2.3-3.el6_6.x86_64                          
make-3.81-20.el6.x86_64                              
apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64                      
php-cli-5.3.3-40.el6_6.x86_64                        
iproute-2.6.32-33.el6_6.x86_64                       
selinux-policy-targeted-3.7.19-260.el6_6.2.noarch    
perl-5.10.1-136.el6_6.1.x86_64                       
ntpdate-4.2.6p5-2.el6.centos.x86_64                  
ntsysv-1.3.49.3-2.el6_4.1.x86_64                     
perl-ExtUtils-MakeMaker-6.55-136.el6_6.1.x86_64      
dbus-glib-0.86-6.el6.x86_64                          
httpd-2.2.15-39.el6.centos.x86_64                    
mailx-12.4-8.el6_6.x86_64                            
redhat-logos-60.0.14-12.el6.centos.noarch            
perl-CGI-3.51-136.el6_6.1.x86_64                     
wget-1.12-5.el6_6.1.x86_64                           
btrfs-progs-0.20-0.2.git91d9eec.el6.x86_64           
freetype-2.3.11-14.el6_3.1.x86_64                    
sqlite-devel-3.6.20-1.el6.x86_64                     
tar-1.23-11.el6.x86_64                               
libXfont-1.4.5-4.el6_6.x86_64                        
mlocate-0.22.2-4.el6.x86_64                          
libX11-common-1.6.0-2.2.el6.noarch                   
redis-2.4.10-1.el6.x86_64                            
libstdc++-4.4.7-11.el6.x86_64                        
libthai-0.1.12-3.el6.x86_64                          
net-snmp-utils-5.5-50.el6_6.1.x86_64                 
less-436-13.el6.x86_64                               
libXrender-0.9.8-2.1.el6.x86_64                      
vnstat-1.11-1.el6.x86_64                             
compat-readline5-5.2-17.1.el6.x86_64                 
ruby-libs-1.8.7.374-4.el6_6.x86_64                   
gmp-4.3.1-7.el6_2.2.x86_64                           
rrdtool-1.4.3-2.el5.rf.x86_64                        
city-fan.org-release-1-12.rhel6.noarch               
dhcp-4.1.1-43.P1.el6.centos.1.x86_64                 
libmetalink-0.1.2-7.rhel6.x86_64                     
chkconfig-1.3.49.3-2.el6_4.1.x86_64                  
gnutls-2.8.5-14.el6_5.x86_64                         
libcurl-7.41.0-1.0.cf.rhel6.x86_64                   
yajl-1.0.7-3.el6.x86_64                              
libICE-1.0.6-1.el6.x86_64                            
scapy-2.0.0.10-5.el6.noarch                          
gdbm-1.8.0-36.el6.x86_64                             
lzop-1.02-0.9.rc1.el6.x86_64                         
libgcrypt-1.4.6-4.2.cf.rhel6.x86_64                  
libattr-2.4.44-7.el6.x86_64                          
numad-0.5-11.20140620git.el6.x86_64                  
libidn-1.30-1.el6.x86_64                             
libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64                         
libvorbis-1.2.3-4.el6_2.1.x86_64                     
libidn-devel-1.30-1.el6.x86_64                       
yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64              
gnutls-utils-2.8.5-14.el6_5.x86_64                   
libxslt-1.1.28-10.0.cf.rhel6.x86_64                  
p11-kit-trust-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64                
libselinux-python-2.0.94-5.8.el6.x86_64              
perl-Pod-Simple-3.30-1.rhel6.noarch                  
smartmontools-5.43-1.el6.x86_64                      
netcf-libs-0.2.4-1.el6.x86_64                        
perl-Module-Pluggable-5.1-1.rhel6.noarch             
pinentry-0.7.6-6.el6.x86_64                          
spice-server-0.12.4-11.el6.x86_64                    
libssh2-1.5.0-1.0.cf.rhel6.x86_64                    
psacct-6.3.2-63.el6_3.3.x86_64                       
libusb1-1.0.9-0.6.rc1.el6.x86_64                     
bind-chroot-9.8.2-0.30.rc1.el6_6.2.x86_64            
vconfig-1.9-8.1.el6.x86_64                           
pciutils-libs-3.1.10-4.el6.x86_64                    
eggdbus-0.6-3.el6.x86_64                             
rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch                         
pm-utils-1.2.5-11.el6.x86_64                         
kernel-headers-2.6.32-504.12.2.el6.x86_64            
sed-4.2.1-10.el6.x86_64                              
libvirt-python-0.10.2-46.el6_6.3.x86_64              
gpg-pubkey-c105b9de-4e0fd3a3                         
pulseaudio-libs-0.9.21-17.el6.x86_64                 
nfs-utils-lib-1.1.5-9.el6.x86_64                     
python-virtinst-0.600.0-24.el6.noarch                
jpackage-utils-1.7.5-3.12.el6.noarch                 
kpartx-0.4.9-80.el6_6.3.x86_64                       
numactl-2.0.9-2.el6.x86_64                           
gdk-pixbuf2-2.24.1-5.el6.x86_64                      
libguestfs-tools-1.20.11-11.el6.x86_64               
patch-2.6-6.el6.x86_64                               
libguestfs-winsupport-1.0-7.el6.x86_64               
cronie-anacron-1.4.4-12.el6.x86_64                   
iw-3.10-1.1.el6.x86_64                               
python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch                 
perl-XML-Writer-0.606-6.el6.noarch                   
mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64                     
libXcomposite-0.4.3-4.el6.x86_64                     
plymouth-core-libs-0.8.3-27.el6.centos.1.x86_64      
perl-HTML-Parser-3.64-2.el6.x86_64                   
tzdata-java-2015a-1.el6.noarch                       
setserial-2.17-25.el6.x86_64                         
scrub-2.2-2.el6.x86_64                               
libXt-1.1.4-6.1.el6.x86_64                           
keyutils-libs-1.4-5.el6.x86_64                       
gdisk-0.8.10-1.el6.x86_64                            
libgfortran-4.4.7-11.el6.x86_64                      
numpy-1.4.1-9.el6.x86_64                             
libproxy-python-0.3.0-10.el6.x86_64                  
cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64                   
autoconf-2.63-5.1.el6.noarch                         
elfutils-libelf-0.158-3.2.el6.x86_64                 
git-1.7.1-3.el6_4.1.x86_64                           
systemtap-runtime-2.5-5.el6.x86_64                   
gcc-4.4.7-11.el6.x86_64                              
cronie-1.4.4-12.el6.x86_64                           
kernel-devel-2.6.32-504.8.1.el6.x86_64               
dbus-python-0.83.0-6.1.el6.x86_64                    
pakchois-0.4-3.2.el6.x86_64                          
fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64                     
systemtap-2.5-5.el6.x86_64                           
kbd-1.15-11.el6.x86_64                               
basesystem-10.0-4.el6.noarch                         
rpm-build-4.8.0-38.el6_6.x86_64                      
screen-4.0.3-16.el6.x86_64                           
diffstat-1.51-2.el6.x86_64                           
dmidecode-2.12-5.el6_5.x86_64                        
gamin-0.1.10-9.el6.x86_64                            
byacc-1.9.20070509-7.el6.x86_64                      
ed-1.1-3.3.el6.x86_64                                
indent-2.2.10-7.el6.x86_64                           
device-mapper-1.02.90-2.el6_6.1.x86_64               
grubby-7.0.15-7.el6.x86_64                           
nss-sysinit-3.16.2.3-3.el6_6.x86_64                  
glibc-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64                      
grub-0.97-93.el6.x86_64                              
php-common-5.3.3-40.el6_6.x86_64                     
db4-devel-4.7.25-18.el6_4.x86_64                     
system-config-firewall-base-1.2.27-7.2.el6_6.noarch  
apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64                 
m4-1.4.13-5.el6.x86_64                               
selinux-policy-3.7.19-260.el6_6.2.noarch             
perl-libs-5.10.1-136.el6_6.1.x86_64                  
zlib-1.2.3-29.el6.x86_64                             
rsyslog-5.8.10-10.el6_6.x86_64                       
libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64                          
lvm2-2.02.111-2.el6_6.1.x86_64                       
mailcap-2.1.31-2.el6.noarch                          
nss-tools-3.16.2.3-3.el6_6.x86_64                    
php-5.3.3-40.el6_6.x86_64                            
p11-kit-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64                      
alsa-utils-1.0.22-9.el6_6.x86_64                     
solusvm-lighttpd-1.4.35-3.onapp.el6.x86_64           
fontconfig-2.8.0-5.el6.x86_64                        
xorg-x11-font-utils-7.2-11.el6.x86_64                
pam-1.1.1-20.el6.x86_64                              
gpg-pubkey-0608b895-4bd22942                         
perl-Time-HiRes-1.9721-136.el6_6.1.x86_64            
net-snmp-5.5-50.el6_6.1.x86_64                       
libXau-1.0.6-4.el6.x86_64                            
shared-mime-info-0.70-6.el6.x86_64                   
gd-2.0.35-11.el6.x86_64                              
cairo-1.8.8-3.1.el6.x86_64                           
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64               
ncftp-3.2.4-1.el6.x86_64                             
iptables-1.4.7-14.el6.x86_64                         
libcom_err-devel-1.41.12-21.el6.x86_64               
dhclient-4.1.1-43.P1.el6.centos.1.x86_64             
net-tools-1.60-110.el6_2.x86_64                      
c-ares-1.10.0-4.0.cf.rhel6.x86_64                    
libgssglue-0.1-11.el6.x86_64                         
openssl-devel-1.0.1e-30.el6_6.5.x86_64               
avahi-libs-0.6.25-15.el6.x86_64                      
e2fsprogs-1.41.12-21.el6.x86_64                      
python-pip-1.3.1-4.el6.noarch                        
libaio-0.3.107-10.el6.x86_64                         
libgpg-error-1.17-2.0.cf.rhel6.x86_64                
libXi-1.7.2-2.2.el6.x86_64                           
libpcap-1.4.0-1.20130826git2dbcaa1.el6.x86_64        
xz-devel-5.0.3-2.0.cf.el6.x86_64                     
rpcbind-0.2.0-11.el6.x86_64                          
perl-IO-Compress-2.068-2.rhel6.noarch                
celt051-0.5.1.3-0.el6.x86_64                         
gawk-3.1.7-10.el6.x86_64                             
libgcrypt-devel-1.4.6-4.2.cf.rhel6.x86_64            
cyrus-sasl-2.1.23-15.el6_6.1.x86_64                  
usermode-1.102-3.el6.x86_64                          
xz-compat-libs-5.0.3-2.0.cf.el6.x86_64               
ebtables-2.0.9-6.el6.x86_64                          
cpio-2.10-12.el6_5.x86_64                            
perl-Error-0.17023-1.rhel6.noarch                    
gpxe-roms-qemu-0.9.7-6.12.el6.noarch                 
attr-2.4.44-7.el6.x86_64                             
bind-9.8.2-0.30.rc1.el6_6.2.x86_64                   
seabios-0.6.1.2-28.el6.x86_64                        
nc-1.84-22.el6.x86_64                                
libssh2-devel-1.5.0-1.0.cf.rhel6.x86_64              
usbredir-0.5.1-1.el6.x86_64                          
shadow-utils-4.1.4.2-19.el6.x86_64                   
cryptsetup-luks-libs-1.2.0-11.el6.x86_64             
ConsoleKit-libs-0.4.1-3.el6.x86_64                   
krb5-libs-1.10.3-33.el6.x86_64                       
kernel-2.6.32-504.12.2.el6.x86_64                    
hal-info-20090716-3.1.el6.noarch                     
ca-certificates-2014.1.98-65.1.el6.noarch            
iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-13.el6.x86_64        
centos-release-6-6.el6.centos.12.2.x86_64            
vgabios-0.6b-3.7.el6.noarch                          
iptables-ipv6-1.4.7-14.el6.x86_64                    
nfs-utils-1.2.3-54.el6.x86_64                        
crda-1.1.3_2014.06.13-1.el6.x86_64                   
cyrus-sasl-plain-2.1.23-15.el6_6.1.x86_64            
fuse-libs-2.8.3-4.el6.x86_64                         
at-3.1.10-44.el6_6.2.x86_64                          
libguestfs-tools-c-1.20.11-11.el6.x86_64             
hivex-1.3.3-4.2.el6.x86_64                           
libguestfs-javadoc-1.20.11-11.el6.x86_64             
perl-URI-1.40-2.el6.noarch                           
diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64                        
libdrm-2.4.52-4.el6.x86_64                           
slang-2.2.1-1.el6.x86_64                             
libXdamage-1.1.3-4.el6.x86_64                        
setup-2.8.14-20.el6_4.1.noarch                       
crontabs-1.10-33.el6.noarch                          
netpbm-10.47.05-11.el6.x86_64                        
tmpwatch-2.9.16-4.el6.x86_64                         
perl-libwww-perl-5.833-2.el6.noarch                  
libselinux-2.0.94-5.8.el6.x86_64                     
libXinerama-1.1.3-2.1.el6.x86_64                     
bridge-utils-1.2-10.el6.x86_64                       
hicolor-icon-theme-0.11-1.1.el6.noarch               
libudev-147-2.57.el6.x86_64                          
ghostscript-fonts-5.50-23.2.el6.noarch               
e2fsprogs-libs-1.41.12-21.el6.x86_64                 
libconfig-1.3.2-1.1.el6.x86_64                       
libuser-0.56.13-5.el6.x86_64                         
atlas-3.8.4-2.el6.x86_64                             
rpm-4.8.0-38.el6_6.x86_64                            
sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64                           
libproxy-0.3.0-10.el6.x86_64                         
sudo-1.8.6p3-15.el6.x86_64                           
automake-1.11.1-4.el6.noarch                         
audit-2.3.7-5.el6.x86_64                             
cpp-4.4.7-11.el6.x86_64                              
cvs-1.11.23-16.el6.x86_64                            
systemtap-client-2.5-5.el6.x86_64                    
MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64                            
libstdc++-devel-4.4.7-11.el6.x86_64                  
lsof-4.82-4.el6.x86_64                               
systemtap-devel-2.5-5.el6.x86_64                     
python-urlgrabber-3.9.1-9.el6.noarch                 
neon-0.29.3-3.el6_4.x86_64                           
kbd-misc-1.15-11.el6.noarch                          
procps-3.2.8-30.el6.x86_64                           
python-libs-2.6.6-52.el6.x86_64                      
gcc-gfortran-4.4.7-11.el6.x86_64                     
module-init-tools-3.9-24.el6.x86_64                  
acl-2.2.49-6.el6.x86_64                              
rcs-5.7-37.el6.x86_64                                
bash-4.1.2-29.el6.x86_64                             
doxygen-1.6.1-6.el6.x86_64                           
bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64                      
dash-0.5.5.1-4.el6.x86_64                            
ctags-5.8-2.el6.x86_64                               
parted-2.1-25.el6.x86_64                             
nss-util-3.16.2.3-2.el6_6.x86_64                     
file-5.04-21.el6.x86_64                              
b43-openfwwf-5.2-4.el6.noarch                        
nss-softokn-3.14.3-22.el6_6.x86_64                   
sysvinit-tools-2.87-5.dsf.el6.x86_64                 
glibc-common-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64               
strace-4.5.19-1.19.el6.x86_64                        
glibc-headers-2.12-1.149.el6_6.5.x86_64              
lvm2-libs-2.02.111-2.el6_6.1.x86_64                  
pkgconfig-0.23-9.1.el6.x86_64                        
httpd-tools-2.2.15-39.el6.centos.x86_64              
openssh-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64                     
libedit-2.11-4.20080712cvs.1.el6.x86_64              
openssh-clients-5.3p1-104.el6_6.1.x86_64             
ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64                            
perl-devel-5.10.1-136.el6_6.1.x86_64                 
system-config-firewall-tui-1.2.27-7.2.el6_6.noarch   
pygpgme-0.1-18.20090824bzr68.el6.x86_64              
nss-softokn-freebl-3.14.3-22.el6_6.i686              
fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64                         
glibc-devel-2.12-1.149.el6_6.5.i686                  
tcsh-6.17-25.el6_6.x86_64                            
solusvm-lighttpd-fastcgi-1.4.35-3.onapp.el6.x86_64   
zlib-devel-1.2.3-29.el6.x86_64                       
which-2.19-6.el6.x86_64                              
libfontenc-1.0.5-2.el6.x86_64                        
glib2-devel-2.28.8-4.el6.x86_64                      
mtr-0.75-5.el6.x86_64                                
ttmkfdir-3.0.9-32.1.el6.x86_64                       
libuuid-2.17.2-12.18.el6.x86_64                      
libdbi-0.8.3-4.el6.x86_64                            
net-snmp-libs-5.5-50.el6_6.1.x86_64                  
db4-4.7.25-18.el6_4.x86_64                           
libxcb-1.9.1-2.el6.x86_64                            
libXpm-3.5.10-2.el6.x86_64                           
binutils-2.20.51.0.2-5.42.el6.x86_64                 
libXft-2.3.1-2.el6.x86_64                            
ntfsprogs-2014.2.15-8.el6.x86_64                     
util-linux-ng-2.17.2-12.18.el6.x86_64                
iotop-0.3.2-7.el6.noarch                             
db4-utils-4.7.25-18.el6_4.x86_64                     
throttle-1.2-4.el6.x86_64                            
libselinux-devel-2.0.94-5.8.el6.x86_64               
vim-common-7.2.411-1.8.el6.x86_64                    
libogg-1.1.4-2.1.el6.x86_64                          
krb5-devel-1.10.3-33.el6.x86_64                      
pciutils-3.1.10-4.el6.x86_64                         
libtirpc-0.2.1-10.el6.x86_64                         
curl-7.41.0-1.0.cf.rhel6.x86_64                      
authconfig-6.1.12-19.el6.x86_64                      
libXext-1.3.2-2.1.el6.x86_64                         
libxml2-2.9.2-4.0.cf.rhel6.x86_64                    
libXtst-1.2.2-2.1.el6.x86_64                         
xz-5.0.3-2.0.cf.el6.x86_64                           
gdbm-devel-1.8.0-36.el6.x86_64                       
glusterfs-api-3.6.0.29-2.el6.x86_64                  
perl-Compress-Raw-Zlib-2.068-1.rhel6.x86_64          
newt-0.52.11-3.el6.x86_64                            
flac-1.2.1-6.1.el6.x86_64                            
xz-lzma-compat-5.0.3-2.0.cf.el6.x86_64               
mingetty-1.08-5.el6.x86_64                           
cyrus-sasl-md5-2.1.23-15.el6_6.1.x86_64              
perl-version-0.99-612.rhel6.x86_64                   
snappy-1.1.0-1.el6.x86_64                            
nmap-6.47-2.0.cf.rhel6.x86_64                        
alsa-lib-1.0.22-3.el6.x86_64                         
hdparm-9.43-4.el6.x86_64                             
bind-libs-9.8.2-0.30.rc1.el6_6.2.x86_64              
keyutils-1.4-5.el6.x86_64                            
dracut-kernel-004-356.el6_6.1.noarch                 
time-1.7-37.1.el6.x86_64                             
qemu-img-0.12.1.2-2.448.el6_6.x86_64                 
filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64                       
cryptsetup-luks-1.2.0-11.el6.x86_64                  
libss-1.41.12-21.el6.x86_64                          
polkit-0.96-7.el6.x86_64                             
kernel-firmware-2.6.32-504.12.2.el6.noarch           
file-libs-5.04-21.el6.x86_64                         
hal-0.5.14-14.el6.x86_64                             
yum-3.2.29-60.el6.centos.noarch                      
sgabios-bin-0-0.3.20110621svn.el6.noarch             
libpciaccess-0.13.3-0.1.el6.x86_64                   
portreserve-0.0.4-9.el6.x86_64                       
libvirt-0.10.2-46.el6_6.3.x86_64                     
perl-Sys-Guestfs-1.20.11-11.el6.x86_64               
yum-utils-1.1.30-30.el6.noarch                       
libtiff-3.9.4-10.el6_5.x86_64                        
gnupg2-2.0.14-8.el6.x86_64                           
libXfixes-5.0.1-2.1.el6.x86_64                       
libguestfs-java-1.20.11-11.el6.x86_64                
expat-2.0.1-11.el6_2.x86_64                          
perl-hivex-1.3.3-4.2.el6.x86_64
libguestfs-java-devel-1.20.11-11.el6.x86_64
libcap-2.16-5.5.el6.x86_64
perl-libintl-1.20-1.el6.x86_64
ncurses-5.7-3.20090208.el6.x86_64
febootstrap-supermin-helper-3.21-4.el6.x86_64
python-ethtool-0.6-5.el6.x86_64
libXcursor-1.1.14-2.1.el6.x86_64
python-2.6.6-52.el6.x86_64
kernel-2.6.32-504.8.1.el6.x86_64
pcre-7.8-6.el6.x86_64
perl-Sys-Virt-0.10.2-5.el6.x86_64
unzip-6.0-1.el6.x86_64
perl-XML-Parser-2.36-7.el6.x86_64
coreutils-libs-8.4-37.el6.x86_64
libXrandr-1.4.1-2.1.el6.x86_64
man-pages-3.22-20.el6.noarch
gtk2-2.24.23-6.el6.x86_64
openldap-2.4.39-8.el6.x86_64
ghostscript-8.70-19.el6.x86_64
hwdata-0.233-11.1.el6.noarch
dosfstools-3.0.9-4.el6.x86_64
udev-147-2.57.el6.x86_64
libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64
python-setuptools-0.6.10-3.el6.noarch
rpm-libs-4.8.0-38.el6_6.x86_64
gettext-0.17-18.el6.x86_64
elfutils-libs-0.158-3.2.el6.x86_64
vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.x86_64
elfutils-0.158-3.2.el6.x86_64
pax-3.4-10.1.el6.x86_64
ppl-0.10.2-11.el6.x86_64
iputils-20071127-17.el6_4.2.x86_64
libart_lgpl-2.3.20-5.1.el6.x86_64
tcp_wrappers-7.6-57.el6.x86_64
gettext-libs-0.17-18.el6.x86_64
subversion-1.6.11-12.el6_6.x86_64

On Tue, Mar 17, 2015 at 12:42 AM, Thirumalai Nambi <thirumalai sandy gmail com> wrote:
[root fr1 tmp]#   cd /tmp
[root fr1 tmp]#   cpio -id < /usr/lib64/guestfs/supermin.d/daemon.img
cpio: sbin/guestfsd not created: newer or same age version exists
cpio: etc/guestfsd.suppressions not created: newer or same age version exists
3629 blocks
[root fr1 tmp]#   ldd /tmp/sbin/guestfsd
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff9e9d4000)
        libacl.so.1 => /lib64/libacl.so.1 (0x00007f2689b64000)
        libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x00007f2689960000)
        libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007f2689740000)
        libaugeas.so.0 => /usr/lib64/libaugeas.so.0 (0x00007f26894f3000)
        libhivex.so.0 => /usr/lib64/libhivex.so.0 (0x00007f26892e3000)
        librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f26890da000)
        libpcre.so.0 => /lib64/libpcre.so.0 (0x00007f2688eae000)
        libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f2688c98000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f2688903000)
        libattr.so.1 => /lib64/libattr.so.1 (0x00007f26886fe000)
        libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f26884fa000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f2689d77000)
        libfa.so.1 => /usr/lib64/libfa.so.1 (0x00007f26882e3000)
        libxml2.so.2 => /usr/lib64/libxml2.so.2 (0x00007f2687f88000)
        libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f2687d6b000)
        libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f2687b54000)
        liblzma.so.5 => /usr/lib64/liblzma.so.5 (0x00007f2687932000)
        libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f26876ae000)
[root fr1 tmp]#   eu-readelf -d /tmp/sbin/guestfsd | grep NEEDED
  NEEDED            Shared library: [libacl.so.1]
  NEEDED            Shared library: [libcap.so.2]
  NEEDED            Shared library: [libselinux.so.1]
  NEEDED            Shared library: [libaugeas.so.0]
  NEEDED            Shared library: [libhivex.so.0]
  NEEDED            Shared library: [librt.so.1]
  NEEDED            Shared library: [libpcre.so.0]
  NEEDED            Shared library: [libgcc_s.so.1]
  NEEDED            Shared library: [libc.so.6]
[root fr1 tmp]#


On Mon, Mar 16, 2015 at 8:43 PM, Thirumalai Nambi <thirumalai sandy gmail com> wrote:
Hi,

Two doubts.

1. What I've to replace in "NEEDED"? or I need to just run the whole command you given

2. You mean this one,

rpm -qa | grep libguestfs*

On Mon, Mar 16, 2015 at 5:35 PM, Richard W.M. Jones <rjones redhat com> wrote:
On Sat, Mar 14, 2015 at 11:14:55PM +0530, Thirumalai Nambi wrote:
> Thanks for your update,
>
> I got the libguestfs packages from the centOS base repo and installed it
> via yum.
[...]
> Do you think the issue related to the running kernel?

No.

I've no idea what's going on, and I cannot reproduce the problem
myself.

Can you do:

  cd /tmp
  cpio -id < /usr/lib64/guestfs/supermin.d/daemon.img
  ldd /tmp/sbin/guestfsd
  eu-readelf -d /tmp/sbin/guestfsd | grep NEEDED

and:

  rpm -qa

Rich.

--
Richard Jones, Virtualization Group, Red Hat http://people.redhat.com/~rjones
Read my programming and virtualization blog: http://rwmj.wordpress.com
virt-df lists disk usage of guests without needing to install any
software inside the virtual machine.  Supports Linux and Windows.
http://people.redhat.com/~rjones/virt-df/
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]