[libvirt] [PATCH 06/10] xen: Use virParseMacAddr instead of sscanf

Matthias Bolte matthias.bolte at googlemail.com
Tue Mar 30 16:20:30 UTC 2010


---
 src/xen/xend_internal.c |  18 ++----------------
 src/xen/xm_internal.c  |  19 +++++--------------
 2 files changed, 7 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/src/xen/xend_internal.c b/src/xen/xend_internal.c
index 46e19cd..0649d23 100644
--- a/src/xen/xend_internal.c
+++ b/src/xen/xend_internal.c
@@ -1819,25 +1819,11 @@ xenDaemonParseSxprNets(virConnectPtr conn,
 
       tmp = sexpr_node(node, "device/vif/mac");
       if (tmp) {
-        unsigned int mac[6];
-        if (sscanf(tmp, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
-              (unsigned int*)&mac[0],
-              (unsigned int*)&mac[1],
-              (unsigned int*)&mac[2],
-              (unsigned int*)&mac[3],
-              (unsigned int*)&mac[4],
-              (unsigned int*)&mac[5]) != 6) {
+        if (virParseMacAddr(tmp, net->mac) < 0) {
           virXendError(conn, VIR_ERR_INTERNAL_ERROR,
-                 _("malformed mac address '%s'"),
-                 tmp);
+                 _("malformed mac address '%s'"), tmp);
           goto cleanup;
         }
-        net->mac[0] = mac[0];
-        net->mac[1] = mac[1];
-        net->mac[2] = mac[2];
-        net->mac[3] = mac[3];
-        net->mac[4] = mac[4];
-        net->mac[5] = mac[5];
       }
 
       if (model &&
diff --git a/src/xen/xm_internal.c b/src/xen/xm_internal.c
index ddbd2fe..0d42b01 100644
--- a/src/xen/xm_internal.c
+++ b/src/xen/xm_internal.c
@@ -1115,20 +1115,11 @@ xenXMDomainConfigParse(virConnectPtr conn, virConfPtr conf) {
         goto no_memory;
 
       if (mac[0]) {
-        unsigned int rawmac[6];
-        sscanf(mac, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
-            (unsigned int*)&rawmac[0],
-            (unsigned int*)&rawmac[1],
-            (unsigned int*)&rawmac[2],
-            (unsigned int*)&rawmac[3],
-            (unsigned int*)&rawmac[4],
-            (unsigned int*)&rawmac[5]);
-        net->mac[0] = rawmac[0];
-        net->mac[1] = rawmac[1];
-        net->mac[2] = rawmac[2];
-        net->mac[3] = rawmac[3];
-        net->mac[4] = rawmac[4];
-        net->mac[5] = rawmac[5];
+        if (virParseMacAddr(mac, net->mac) < 0) {
+          xenXMError(conn, VIR_ERR_INTERNAL_ERROR,
+                _("malformed mac address '%s'"), mac);
+          goto cleanup;
+        }
       }
 
       if (bridge[0] || STREQ(script, "vif-bridge") ||
-- 
1.6.3.3
More information about the libvir-list mailing list