[libvirt] [libvirt-test-API][PATCH 1/2] Add cleap part for install_linux_net

Guannan Ren gren at redhat.com
Mon Jul 25 09:14:57 UTC 2011


On 07/25/2011 10:30 AM, Wayne Sun wrote:
>  * Add the install_linux_net_clean function
> ---
>  repos/domain/install_linux_net.py |  58 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>  1 files changed, 58 insertions(+), 0 deletions(-)
>
> diff --git a/repos/domain/install_linux_net.py b/repos/domain/install_linux_net.py
> index 924bb05..21ae378 100644
> --- a/repos/domain/install_linux_net.py
> +++ b/repos/domain/install_linux_net.py
> @@ -51,6 +51,13 @@ from utils.Python import env_parser
>  from utils.Python import xmlbuilder
>  from exception import LibvirtAPI
>
> +VIRSH_QUIET_LIST = "virsh --quiet list --all|awk '{print $2}'|grep \"^%s$\""
> +VM_STAT = "virsh --quiet list --all| grep \"\\b%s\\b\"|grep off"
> +VM_DESTROY = "virsh destroy %s"
> +VM_UNDEFINE = "virsh undefine %s"
> +
> +BOOT_DIR = "/var/lib/libvirt/boot/"
> +
>  def return_close(conn, logger, ret):
>    conn.close()
>    logger.info("closed hypervisor connection")
> @@ -433,3 +440,54 @@ def install_linux_net(params):
>        return return_close(conn, logger, 1)
>
>    return return_close(conn, logger, 0)
> +
> +def install_linux_net_clean(params):
> +  """ clean testing environment """
> +  logger = params['logger']
> +  guestname = params.get('guestname')
> +  guesttype = params.get('guesttype')
> +
> +  util = utils.Utils()
> +  hypervisor = util.get_hypervisor()
> +  if hypervisor == 'xen':
> +    imgfullpath = os.path.join('/var/lib/xen/images', guestname)
> +  elif hypervisor == 'kvm':
> +    imgfullpath = os.path.join('/var/lib/libvirt/images', guestname)
> +
> +  (status, output) = commands.getstatusoutput(VIRSH_QUIET_LIST % guestname)
> +  if status:
> +    pass
> +  else:
> +    logger.info("remove guest %s, and its disk image file" % guestname)
> +    (status, output) = commands.getstatusoutput(VM_STAT % guestname)
> +    if status:
> +      (status, output) = commands.getstatusoutput(VM_DESTROY % guestname)
> +      if status:
> +        logger.error("failed to destroy guest %s" % guestname)
> +        logger.error("%s" % output)
> +      else:
> +        (status, output) = commands.getstatusoutput(VM_UNDEFINE % guestname)
> +        if status:
> +          logger.error("failed to undefine guest %s" % guestname)
> +          logger.error("%s" % output)
> +    else:
> +      (status, output) = commands.getstatusoutput(VM_UNDEFINE % guestname)
> +      if status:
> +        logger.error("failed to undefine guest %s" % guestname)
> +        logger.error("%s" % output)
> +
> +  if os.path.exists(imgfullpath):
> +    os.remove(imgfullpath)
> +
> +  if guesttype == 'xenpv' or guesttype == 'kvm':
> +    vmlinuz = os.path.join(BOOT_DIR, 'vmlinuz')
> +    initrd = os.path.join(BOOT_DIR, 'initrd.img')
> +    if os.path.exists(vmlinuz):
> +      os.remove(vmlinuz)
> +    if os.path.exists(initrd):
> +      os.remove(initrd)
> +  elif guesttype == 'xenfv':
> +    guest_dir = os.path.join(homepath, guestname)
> +    if os.path.exists(guest_dir):
> +      shutil.rmtree(guest_dir)
> +
  ACK

  Guannan Ren
More information about the libvir-list mailing list