[libvirt] [PATCH 2/9] util: json: Add virJSONValueIsObject

Bjoern Walk bwalk at linux.vnet.ibm.com
Tue Jun 27 15:55:40 UTC 2017


Peter Krempa <pkrempa at redhat.com> [2017-06-27, 02:46PM +0200]:
> Allows testing whether a virJSONValue is an object.
> ---
> src/libvirt_private.syms | 1 +
> src/util/virjson.c    | 10 ++++++++++
> src/util/virjson.h    | 2 ++
> 3 files changed, 13 insertions(+)
> 
> diff --git a/src/libvirt_private.syms b/src/libvirt_private.syms
> index c1e9471c5..d487b1f43 100644
> --- a/src/libvirt_private.syms
> +++ b/src/libvirt_private.syms
> @@ -1905,6 +1905,7 @@ virJSONValueGetString;
> virJSONValueHashFree;
> virJSONValueIsArray;
> virJSONValueIsNull;
> +virJSONValueIsObject;
> virJSONValueNewArray;
> virJSONValueNewArrayFromBitmap;
> virJSONValueNewBoolean;
> diff --git a/src/util/virjson.c b/src/util/virjson.c
> index b49b29b0f..efd6c3a0e 100644
> --- a/src/util/virjson.c
> +++ b/src/util/virjson.c
> @@ -905,6 +905,16 @@ virJSONValueObjectGetValue(virJSONValuePtr object,
> 
> 
> bool
> +virJSONValueIsObject(virJSONValuePtr object)
> +{
> +  if (object)
> +    return object->type == VIR_JSON_TYPE_OBJECT;
> +  else
> +    return NULL;

s/NULL/false/

> +}
> +
> +
> +bool
> virJSONValueIsArray(virJSONValuePtr array)
> {
>   return array->type == VIR_JSON_TYPE_ARRAY;
> diff --git a/src/util/virjson.h b/src/util/virjson.h
> index 14b74c061..c9d9752de 100644
> --- a/src/util/virjson.h
> +++ b/src/util/virjson.h
> @@ -114,6 +114,8 @@ virJSONValuePtr virJSONValueObjectGet(virJSONValuePtr object, const char *key);
> virJSONValuePtr virJSONValueObjectGetByType(virJSONValuePtr object,
>                       const char *key, virJSONType type);
> 
> +bool virJSONValueIsObject(virJSONValuePtr object);
> +
> bool virJSONValueIsArray(virJSONValuePtr array);
> ssize_t virJSONValueArraySize(const virJSONValue *array);
> virJSONValuePtr virJSONValueArrayGet(virJSONValuePtr object, unsigned int element);
> -- 
> 2.12.2
> 
> --
> libvir-list mailing list
> libvir-list at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/libvir-list
> 

-- 
IBM Systems
Linux on z Systems & Virtualization Development
------------------------------------------------------------------------
IBM Deutschland
Schönaicher Str. 220
71032 Böblingen
Phone: +49 7031 16 1819
E-Mail: bwalk at de.ibm.com
------------------------------------------------------------------------
IBM Deutschland Research & Development GmbH
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Martina Koederitz
Geschäftsführung: Dirk Wittkopp
Sitz der Gesellschaft: Böblingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 243294 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 896 bytes
Desc: not available
URL: <http://listman.redhat.com/archives/libvir-list/attachments/20170627/a9445b8f/attachment-0001.sig>


More information about the libvir-list mailing list