[Linux-cluster] gfs2 setting quota problem

mr mra at webtel.pl
Tue May 10 06:06:38 UTC 2011


Hi,
Steven Whitehouse pisze:
> Hi,
>
> On Mon, 2011-05-09 at 15:32 +0200, mr wrote:
>  
>> Hello,
>> I'm having problem to init gfs2 quota on my existing FS.
>>
>> I have 2TB gfs2 FS which is being used in 50%. I have decided to set up
>> quotas. Setting warning and limit levels seemed OK - no errors (athought
>> I had to reset all my existing setting gfs2_quota reset...) New quota
>> calculation ends with the following error:
>>
>> gfs2_quota: Couldn't mount /tmp/.gfs2meta.WUXfKC : Invalid argument
>>
>>   
> Are you using selinux? The gfs2_quota tool tries to mount the GFS2
> metafs in order to make the changes that you requested. For some reason
> it seems this mount is failing.
>  
Selinux is diabled. I'm also able to mount gfs2meta manually.
>  
>> Getting some quota values fails - I'm always getting "value: 0.0" :(
>>
>> I have no idea what is wrong... Sombody could help? thx in advance
>>
>> Details:
>> 2.6.18-194.11.1.el5
>> /tmp/test type gfs2
>> (rw,noatime,lockproto=lock_nolock,localflocks,localcaching,quota=on)
>> gfs2-utils.i386             0.1.62-28.el5_6.1
>> kmod-gfs.i686             0.1.34-2.el5
>> cman.i386                2.0.98-1.el5_3.4
>>
>>
>>
>>   
> Is this CentOS or a real RHEL installation?
>  
Centos.
> Steve.
>
>
> --
> Linux-cluster mailing list
> Linux-cluster at redhat.com
> https://www.redhat.com/mailman/listinfo/linux-cluster
>
>  


-- 
Pozdrawiam,
Mikołaj Radzewicz
Tel. (022) 257 43 36 


Webtel - Interactive Solutions 
Interaktywne rozwiązania dla biznesu i marketingu 

Webtel Sp.z o.o. 
ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego 
KRS: 0000088129, 
NIP: 525-10-61-332, 
kapitał zakładowy: 1 745 700 PLN 
www.webtel.pl <http://www.webtel.pl/> 

Niniejsza wiadomość, wraz z wszelkimi załącznikami, jest poufna i
przeznaczona wyłącznie do wiadomości adresata. W przypadku omyłkowego
otrzymania tej wiadomości, prosimy o poinformowanie nadawcy oraz nie
używanie, nie przekazywanie i nie kopiowanie zawartych w niej treści, które jest prawnie zabronione.


More information about the Linux-cluster mailing list