web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa index.php, 1.1, 1.2 ln-legalnotice-opl.php, 1.1, 1.2 rv-revhistory.php, 1.1, 1.2 sn_accounts.php, 1.1, 1.2 sn_translating_docs.php, 1.1, 1.2 sn_translating_software.php, 1.1, 1.2

Paul W. Frields (pfrields) fedora-websites-list at redhat.com
Mon Aug 20 12:47:55 UTC 2007


Author: pfrields

Update of /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv31114

Modified Files:
	index.php ln-legalnotice-opl.php rv-revhistory.php 
	sn_accounts.php sn_translating_docs.php 
	sn_translating_software.php 
Log Message:
Pushed finished translation of TQSG 0.3.7.5


Index: index.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/index.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- index.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ index.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 ?>
 
-<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr></table><hr></div><div class="article" lang="pa" id="translation-quickstart-guide"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="translation-quickstart-guide"></a>ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ</h1></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Manuel</span> <span class="surname">Ospina</span></h3></div><div class="e!
 ditor"><h4 class="editedby">ਸੰਪਾਦਨਕੀਤਾ</h4><h3 class="editor"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></h3></div></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Hugo</span> <span class="surname">Cisneiros</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Francesco</span> <span class="surname">Tombolini</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Andrew</span> <span class="surname">Martynov</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">José</span> <span class="surname">Pires</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Bart</span> <span class="surname">Courveur</span></h3></div></div><div><!
 div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="f!
 irstna
>Dimitris</span> <span class="surname">Glezos</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Damien</span> <span class="surname">Durand</span></h3></div></div><div><p class="releaseinfo">Version 0.3.7.1 (2007-04-03)</p></div><div><p class="copyright">ਹੱਕਰਾਖਵੇਂਹਨ © 2005, 2006 Red Hat, Inc., ਮਨੁਈਲ ਓਸਪੀਆ</p></div><div><p class="copyright">ਹੱਕਰਾਖਵੇਂਹਨ © 2006 ਪਾਲ ਵ. ਫਰੀਲਡਸ, ਹੋਗੂ ਕੀਸਨਈਰੋਸ, ਫਰਾਂਸਕੋ ਤਾਮਬਲੀਨੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਮਾਰਟਨੋਵ, ਜ&#263!
 5;ਸੀ ਪੀਰਿਸ, ਬਾਰਟ ਕੋਉਵਰੀਉਰ, ਡੀਮੀਟਰਿਸ ਗਲੀਜ਼ੋਸ, ਡੀਮਿਨ ਡੁਰਾਂਡ</p></div><div><a href="ln-legalnotice-opl.php">ਕਾਨੂੰਨੀਸੂਚਨਾ</a></div><div><a href="rv-revhistory.php">ਸੁਧਾਈਅਤੀਤ</a></div></div><hr></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="index.php#sn-intro">1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php">2. ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-ssh-key">2.1. ਇ&#267!
 3;ਕ SSH ਕੁੰਜੀ ਬ&#259!
 5;&#26
ਉਣੀ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-trans">2.2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਖਾਤੇ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-docs">2.3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-translating-strings">3.1. ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-proofreading">3.2. ਪੜਚੋ!
 ਲ</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php">4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-downloading-docs">4.1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-creating-common">4.2. ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-translating-with-apps">4.3. ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ</a></span></dt></dl></dd></dl></di!
 v><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><!
 div><h
lass="title" style="clear: both"><a name="sn-intro"></a>1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ</h2></div></div></div><p>ਇਹ ਗਾਈਡ Fedora Project ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਪਗ਼ ਦਰ ਪਗ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਗ&#!
 2622;ਈਡ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।</p></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right" valign="top"> 2. ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ</td></tr></table></div>
+<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr></table><hr></div><div class="article" lang="pa" id="translation-quickstart-guide"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="translation-quickstart-guide"></a>ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ</h1></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Manuel</span> <span class="surname">Ospina</span></h3></div><div class="e!
 ditor"><h4 class="editedby">ਸੰਪਾਦਨਕੀਤਾ</h4><h3 class="editor"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></h3></div></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Hugo</span> <span class="surname">Cisneiros</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Francesco</span> <span class="surname">Tombolini</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Andrew</span> <span class="surname">Martynov</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">José</span> <span class="surname">Pires</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Bart</span> <span class="surname">Courveur</span></h3></div></div><div><!
 div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="f!
 irstna
>Dimitris</span> <span class="surname">Glezos</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Damien</span> <span class="surname">Durand</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Guillermo</span> <span class="surname">Gomez</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Diego</span> <span class="othername">Búrigo</span> <span class="surname">Zacarão</span></h3></div></div><div><p class="releaseinfo">Version 0.3.7.5 (2007-07-29)</p></div><div><p class="copyright">ਹੱਕਰਾਖਵੇਂਹਨ © 2005, 2006, 2007 Red Hat, Inc. ਅਤੇ ਹੋਰ</p></div><div><a href="ln-legalnotice-opl.php">ਕਾਨੂੰਨੀਸੂਚਨਾ</a></div><div><a href="rv-revhistory.php">ਸ&#262!
 5;ਧਾਈਅਤੀਤ</a></div></div><hr></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="index.php#sn-intro">1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php">2. ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-ssh-key">2.1. ਇੱਕ SSH ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਉਣੀ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-trans">2.2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਖਾਤੇ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-docs">2.3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ&#262!
 2;ਤੇ</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="sec!
 tion">
href="sn_translating_software.php">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-translating-strings">3.1. ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-proofreading">3.2. ਪੜਚੋਲ</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php">4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-downloading-docs">4.1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ</a></span></dt><dt><span class="section"><a h!
 ref="sn_translating_docs.php#sn-creating-common">4.2. ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-translating-with-apps">4.3. ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ</a></span></dt></dl></dd></dl></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn-intro"></a>1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ</h2></div></div></div><p>ਇਹ ਗਾਈਡ ਫੇਡੋਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲ&!
 #2568; ਤੇਜ਼, ਸਧਾਰ&#26!
 00;, &
02;ਗ਼ ਦਰ ਪਗ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।</p></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"> </td><td width="2!
 0%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right" valign="top"> 2. ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ</td></tr></table></div>
 <?
 
 $template->displayFooter('$Date$');


Index: ln-legalnotice-opl.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/ln-legalnotice-opl.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- ln-legalnotice-opl.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ ln-legalnotice-opl.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -11,7 +11,7 @@
   ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ (OPL), ਵਰਜਨ 1.0 ਜਾਂ ਨਵੇਂ Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this
   ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
   OPL ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ:
- </p><div class="orderedlist"><a name="opl.terms"></a><ol type="I"><li><a name="opl.require"></a><h2><a name="id2704235"></a>REQUIREMENTS ON BOTH UNMODIFIED AND MODIFIED
+ </p><div class="orderedlist"><a name="opl.terms"></a><ol type="I"><li><a name="opl.require"></a><h2><a name="id2939095"></a>REQUIREMENTS ON BOTH UNMODIFIED AND MODIFIED
 	VERSIONS</h2><p>
 	Open Publication works may be reproduced and distributed in
 	whole or in part, in any medium physical or electronic, provided
@@ -37,10 +37,10 @@
 	surfaces of the book the original publisher's name shall be as
 	large as the title of the work and cited as possessive with
 	respect to the title.
-   </p></li><li><a name="opl.copyright"></a><h2><a name="id2705074"></a>COPYRIGHT</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.copyright"></a><h2><a name="id2926813"></a>COPYRIGHT</h2><p>
 	The copyright to each Open Publication is owned by its author(s)
 	or designee.
-   </p></li><li><a name="opl.scope"></a><h2><a name="id2697686"></a>SCOPE OF LICENSE</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.scope"></a><h2><a name="id2928123"></a>SCOPE OF LICENSE</h2><p>
 	The following license terms apply to all Open Publication works,
 	unless otherwise explicitly stated in the document.
    </p><p>
@@ -60,7 +60,7 @@
 	including, but not limited to, the implied warranties of
 	merchantability and fitness for a particular purpose or a
 	warranty of non-infringement.
-   </p></li><li><a name="opl.modified.works"></a><h2><a name="id2695050"></a>REQUIREMENTS ON MODIFIED WORKS</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.modified.works"></a><h2><a name="id2921735"></a>REQUIREMENTS ON MODIFIED WORKS</h2><p>
 	All modified versions of documents covered by this license,
 	including translations, anthologies, compilations and partial
 	documents, must meet the following requirements:
@@ -80,7 +80,7 @@
 	  The original author's (or authors') name(s) may not be used
 	  to assert or imply endorsement of the resulting document
 	  without the original author's (or authors') permission.
-	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.good-practice"></a><h2><a name="id2701012"></a>GOOD-PRACTICE RECOMMENDATIONS</h2><p>
+	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.good-practice"></a><h2><a name="id2931844"></a>GOOD-PRACTICE RECOMMENDATIONS</h2><p>
 	In addition to the requirements of this license, it is requested
 	from and strongly recommended of redistributors that:
    </p><div class="orderedlist"><ol type="1"><li><p>
@@ -99,7 +99,7 @@
 	  considered good form to offer a free copy of any hardcopy
 	  and CD-ROM expression of an Open Publication-licensed work
 	  to its author(s).
-	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.options"></a><h2><a name="id2709846"></a>LICENSE OPTIONS</h2><p>
+	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.options"></a><h2><a name="id2923105"></a>LICENSE OPTIONS</h2><p>
 	The author(s) and/or publisher of an Open Publication-licensed
 	document may elect certain options by appending language to the
 	reference to or copy of the license. These options are


Index: rv-revhistory.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/rv-revhistory.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- rv-revhistory.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ rv-revhistory.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -7,7 +7,31 @@
 
 ?>
 
-<div class="revhistory"><table border="1" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>ਸੁਧਾਈਅਤੀਤ</b></th></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.1</td><td align="left">2007-04-03</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+<div class="revhistory"><table border="1" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>ਸੁਧਾਈਅਤੀਤ</b></th></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.5</td><td align="left">2007-07-29</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+    <p>
+     LINGUAS ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
+     ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
+     ਹਟਾਓ
+    </p>
+   </td></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.4</td><td align="left">2007-07-28</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+    <p>
+     ਬਰਾਂਚ ਮੈਡਿਊਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
+     ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
+     ਜੋੜੋ।
+    </p>
+   </td></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.3</td><td align="left">2007-07-06</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+    <p>
+     ਦਸਤੀ POT ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁੜ
+     ਜਾਂਚ ਕਰੋ
+    </p>
+   </td></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.2</td><td align="left">2007-05-29</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+    <p>
+     CVS ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰੀ group
+     membershਵੇਰਵਾ ਸਥਿਰ ਕਰੋ;
+     ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ
+     ਸੂਚੀ ਘਟਾਓ
+    </p>
+   </td></tr><tr><td align="left">ਸੁਧਾਈ 0.3.7.1</td><td align="left">2007-04-03</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
     <p>
      ਨਵੀਆਂ POT ਅਤੇ PO ਆਮ ਇੰਦਰਾਜ਼
      ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ


Index: sn_accounts.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/sn_accounts.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- sn_accounts.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ sn_accounts.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -11,11 +11,11 @@
 <code class="command">ssh-keygen -t dsa</code>
 </pre><p>ਮੂਲ ਟਿਕਾਣਾ (<code class="filename">~/.ssh/id_dsa</code>) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਹੈਰਾ ਲਿਖੋ।</p><div class="caution" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Caution: ਆਪਣਾ ਪ੍ਹੈਰਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ!"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਸਾਵਧਾਨ]" src="./stylesheet-images/caution.png"></td><th align="left">ਆਪਣਾ ਪ੍ਹੈਰਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ!</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਤੁਹਾਨੂੰ CVS &#2!
 608;ਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਹੈਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।</p></td></tr></table></div></li><li><p>ਆਪਣੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ <code class="filename">.ssh</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਦਲੋ:</p><pre class="scr!
 een">
 <code class="command">chmod 700 ~/.ssh</code>
-</pre></li><li><p>ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SSH ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰੋ।</p></li></ol></div></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-accounts-trans"></a>2.2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਖਾਤੇ</h3></div></div></div><p>Fedora Project ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾ&#2!
 600;ੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ <a href="http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-signup/" target="_top">http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-signup/</a> ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ —ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ— ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ SSH ਕੁੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।</p><p>ਦੋ ਲਿਸਟਾ&#256!
 2; ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤ!
 &#2625
2616;ੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਹੈ <em class="firstterm">fedora-trans-list</em>, ਇੱਕ ਆਮ ਲਿਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ <a href="http://www.redhat.com/archives/fedora-trans-list" target="_top">http://www.redhat.com/archives/fedora-trans-list</a> ਵੇਖੋ। ਦੂਜੀ!
 ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ <em class="firstterm">fedora-trans-pa</em> ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।</p></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-accounts-docs"></a>2.3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ</h3></div></div></div><!
 p>Fedora Documentation Project ਨਾਲ ਦ&#!
 2616;&
96;ਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਂ।</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>Fedora Documentation Project ਸਭ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ GPG ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ!
 ਹੈ:</p><pre class="screen">
+</pre></li><li><p>ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SSH ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰੋ।</p></li></ol></div></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-accounts-trans"></a>2.2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਖਾਤੇ</h3></div></div></div><p>ਫੇਡੋਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲ&#26!
 32;ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ <a href="http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-signup/" target="_top">http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-signup/</a> ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ —ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ — ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ SSH ਕੁੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ&#2!
 583;ੀ।</p><p>ਦੋ ਲਿਸ&!
 #2591;
622;ਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਹੈ <em class="firstterm">fedora-trans-list</em>, ਇੱਕ ਆਮ ਲਿਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ <a href="http://www.redhat.com/archives/fedora-trans-list" target="_top">http://www.redhat.com/archives/fedora!
 -trans-list</a> ਵੇਖੋ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ <em class="firstterm">fedora-trans-pa</em> ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।</p></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-accounts-docs"></a>2.3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼&#!
 2622;ਂ ਲਈ ਖਾਤੇ</h3><!
 /div><
v></div><p>ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਂ।</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ GPG ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ &#!
 2617;ਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">gpg --gen-key</code>
 </pre><p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰਾਉਂਟ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ <span><strong class="keycap">Enter</strong></span> ਦੱਬੋ।</p><p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਕੁੰਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ&#2596!
 ;ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-keys GPGKEYID</code>
-</pre></li><li><p>Fedora Documentation Project ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ <a href="http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-docs-list/" target="_top">http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-docs-list/</a> ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।</p></li><li><p>ਤੁਹਾਨੂੰ Fedora Documentation Project ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject/SelfIntroduction" !
 target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject/SelfIntroduction</a> ਵੇਖੋ।</p></li><li><p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ Fedora ਖਾਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। <a href="https://admin.fedoraproject.org/accounts/" target="_top">https://admin.fedoraproject.org/accounts/</a> ਵੇਖੋ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ (Apply for a new account)</strong></span> ਲਿੰਕ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ !
 ਜਾਵੇਗਾ।</p><p>&#2596!
 ;&#262
#2617;ਾਨੂੰ Contributors License Agreement (<acronym class="acronym">CLA</acronym>) ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/AccountSystem/CLAHowTo" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/AccountSystem/CLAHowTo</a> ਵੇਖੋ।</p></li><li><p>ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ CLA ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ (Accout system) ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">Edit Your Account</strong></span> ਨੂੰ ਦੱਬੋ। &!
 #2568;ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਪਤ-ਕੋਡ ਦਿਓ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">Add new membership</strong></span> ਨੂੰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤਲ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੋ। <span><strong class="guilabel">Groupname</strong></span> ਵਿੱਚ, <strong class="userinput"><code>cvsdocs</code></strong> ਚੁਣਕੇ <span><strong class="guilabel">Add</strong></span> ਚੁਣੋ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦ&#!
 2624; ਹੈ, ਜਿੱਥੇ &#25!
 98;&#2
;ਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।</p><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: CVS ਪਹੁੰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">CVS ਪਹੁੰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ!
 CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ Fedora Documentation Project ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।</p></td></tr></table></div></li><li><p>ਅਗਲਾ ਪਗ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Use!
 rPreferences" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/User!
 Prefer
es</a> ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਓ (Create Profile)</strong></span> ਚੁਣੋ।</p></li><li><p>ਲਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/EditGroup" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/EditGroup</a> ਵਿੱਚ Wiki ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ IRC ਰਾਹੀਂ ਕਰ &#2!
 616;ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ <code class="systemitem">fedora-docs-list</code> ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।</p></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="index.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_translating_software.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ&!
 #2622;ਈਡ </td><td width="20%" align="center">!
 <a acc
key="h" href="index.php">ਘਰ</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> 3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</td></tr></table></div>
+</pre></li><li><p>ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ <a href="http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-docs-list/" target="_top">http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-docs-list/</a> ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।</p></li><li><p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਭ!
 ੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject/SelfIntroduction" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject/SelfIntroduction</a> ਵੇਖੋ।</p></li><li><p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਡੋਰਾ ਖਾਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। <a href="https://admin.fedoraproject.org/accounts/" target="_top">https://admin.fedoraproject.org/accounts/</a> ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ</p><p>ਤੁਹਾਨੂੰ Contributors License Agreement (<acronym class="acronym">CLA</acronym>) ਪੂਰ&#!
 2622; ਭਰਨਾ ਪਵੇ&#2583!
 ;&#262
#2404; ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/AccountSystem/CLAHowTo" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/AccountSystem/CLAHowTo</a> ਵੇਖੋ।</p></li><li><p>ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ CLA ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੋਧੋ</strong></span> ਨੂੰ ਦੱਬੋ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ&#26!
 25;ਪਤ-ਕੋਡ ਦਿਓ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ</strong></span> ਨੂੰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤਲ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੋ। <span><strong class="guilabel">ਗਰੁੱਪ-ਨਾਂ</strong></span> ਵਿੱਚ, <strong class="userinput"><code>cvsl10n</code></strong> ਚੁਣਕੇ <span><strong class="guilabel">ਸ਼ਾਮਿਲ</strong></span> ਚੁਣੋ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਪਹੁ&!
 #2672;ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ&#262!
 2;&#25
ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।</p><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: CVS ਪਹੁੰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">CVS ਪਹੁੰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱ&#2596!
 ;ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।</p></td></tr></ta!
 ble></div></li><li><p>ਅਗਲਾ ਪ&#25!
 83;&#2
; ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। <a href="http://fedoraproject.org/wiki/UserPreferences" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/UserPreferences</a> ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ <span><strong class="guilabel">ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਓ (Create Profile)</strong></span> ਚੁਣੋ।</p></li><li><p>ਲਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ <a href="http://fedoraproject.org/wiki/EditGroup" target="_top">http://fedoraproject.org/wiki/EditGroup</a> ਵਿੱ!
 ਚ Wiki ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ IRC ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ <code class="systemitem">fedora-docs-list</code> ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।</p></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="index.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" !
 href="sn_translating_software.php">ਅੱਗ&#2631!
 ;</a><
></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.php">ਘਰ</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> 3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</td></tr></table></div>
 <?
 
 $template->displayFooter('$Date$');


Index: sn_translating_docs.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/sn_translating_docs.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- sn_translating_docs.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ sn_translating_docs.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -7,14 +7,14 @@
 
 ?>
 
-<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> </td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_docs"></a>4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</h2></div></div></div><p>ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ Fedora 5 !
 ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ:</p><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li><p><span class="package">gnome-doc-utils</span></p></li><li><p><span class="package">xmlto</span></p></li><li><p><span class="package">make</span></p></li></ul></div><p>ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ:</p><pre class="screen">
+<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> </td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_docs"></a>4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ</h2></div></div></div><p>ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ&#!
 2631;ਡੋਰਾ 5 ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:</p><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li><p><span class="package">gnome-doc-utils</span></p></li><li><p><span class="package">xmlto</span></p></li><li><p><span class="package">make</span></p></li></ul></div><p>ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">su -c 'yum install gnome-doc-utils xmlto make'</code>
-</pre><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-downloading-docs"></a>4.1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ</h3></div></div></div><p>ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ <code class="filename">docs/</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਢ!
 ੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਪਲੱਬਧ ਮੋਡੀਊਲ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਹਨ:</p><pre class="screen">
+</pre><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-downloading-docs"></a>4.1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ</h3></div></div></div><p>ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ <code class="filename">docs/</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਢ!
 ੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਪਲੱਬਧ ਮੈਡਿਊਲ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਹਨ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">export CVSROOT=:ext:<em class="replaceable"><code>username</code></em>@cvs.fedoraproject.org:/cvs/docs</code>
 <code class="command">cvs co -c</code>
-</pre><p>ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤਦ ਲੋੜੀਦਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਚੈਕਆਉਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ <code class="filename">docs-common</code> ਮੋਡੀਊਲ ਚੈਕਆਉਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।</p><pre class="screen">
+</pre><p>ਇੱਕ ਮੈਡਿਊਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡਿਊਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਈ ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ <code class="filename">docs-common</code> ਮੈਡਿਊਲ ਚੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ&#2!
 620;ਮੀ ਹੈ।</p><pre class="screen">
 <code class="command">cvs co example-tutorial docs-common</code>
-</pre><p>ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ DocBook XML ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ <code class="filename">en_US/example-tutorial.xml</code>। ਅਨੁਵਾਦ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ <code class="filename">po</code> ਡਾਇਰੈਕਟ&#26!
 08;ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</p></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-creating-common"></a>4.2. ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ</h3></div></div></div><p>ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀਂ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ !
 ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ&#259!
 5; &#2
;ਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ <code class="filename">docs-common/common/</code> ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p><code class="filename">docs-common/common/entities</code> ਵਿੱਚ <code class="filename">README.txt</code> ਫਾਇਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ&#2600!
 ;ਾ ਕਰੋ।</p></li><li><p>ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਆਮ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ CVS ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕੇਲ ਫਾਇਲ ਬਣਾਓ:</p><pre class="screen">
+</pre><p>ਮੈਡਿਊਲ ਜੋ ਫੇਡੋਰਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ <em class="firstterm">ਬਰਾਂਚਾਂ</em> ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਂਚ ਉਸ ਫੇਡੋਰਾ ਦਾ ਰੀਲੀਜ਼ ਵੇਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, <code class="filename">release-notes-F-7</code> ਮੈਡ&#2!
 623;ਊਲ ਵਿੱਚ ਫੇਡੋਰਾ 7 ਲਈ ਬਣਾਇਆ <em class="citetitle">ਰੀਲੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ</em> ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।</p><p>ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ DocBook XML ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ&#!
 2623; <code class="filename">en_US/example-tutorial.xml</code>!
 &#2404
#2565;ਨੁਵਾਦ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ <code class="filename">po</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</p></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-creating-common"></a>4.2. ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ</h3></div></div></div><p>ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀਂ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ&#2672!
 ; ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਫਾਇਲਾਂ <code class="filename">docs-common/common/</code> ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p><code class="filename">docs-common/common/entities</code> ਵਿੱਚ <code class="filename">README.txt</code> ਫਾਇ&#26!
 10; ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ !
 &#2600
2613;ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।</p></li><li><p>ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਆਮ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ CVS ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕੇਲ ਫਾਇਲ ਬਣਾਓ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">cd docs-common/common/</code>
 <code class="command">cp legalnotice-opl-en_US.xml legalnotice-opl-<em class="replaceable"><code>pa</code></em>.xml</code>
 </pre><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕੇਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, OPL ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।</p></td><!
 /tr></table></div></li><li><p>ਇਹ ਫਾਇਲ ਵੀ CVS ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕਰੋ:</p><pre class="screen">
@@ -27,25 +27,23 @@
 <code class="command">make watermark-<em class="replaceable"><code>pa</code></em>.png</code>
 <code class="command">cvs add watermark-<em class="replaceable"><code>pa</code></em>*</code>
 <code class="command">cvs ci -m 'Added <em class="replaceable"><code>pa</code></em> images' Makefile watermark-<em class="replaceable"><code>pa</code></em>*</code>
-</pre></li></ol></div><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: ਬਣਾਉਣ ਗਲਤੀਆਂ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">ਬਣਾਉਣ ਗਲਤੀਆਂ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p></td></!
 tr></table></div></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-translating-with-apps"></a>4.3. ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ</h3></div></div></div><div class="note" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Note: po/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਸੂਚਨਾ]" src="./stylesheet-images/note.png"></td><th align="left"><code class="filename">po/</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜੇ <code class="filename">po</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰ&#2624!
 ; ਹਾਲੀ ਮੌਜੂ&#2!
 598;&#
2; ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਮੂਨਾ ਫਾਇਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ:</p><pre class="screen">
+</pre></li></ol></div><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: ਬਣਾਉਣ ਗਲਤੀਆਂ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">ਬਣਾਉਣ ਗਲਤੀਆਂ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p></td></!
 tr></table></div></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-translating-with-apps"></a>4.3. ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ</h3></div></div></div><p>ਜੇ <code class="filename">po</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਮੂਨਾ ਫਾਇਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ &#!
 2613;ਰਤੋਂ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">mkdir po</code>
 <code class="command">cvs add po/</code>
 <code class="command">make pot</code>
-</pre></td></tr></table></div><p><code class="filename">.po</code> ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ <span><strong class="application">KBabel</strong></span> ਜਾਂ <span><strong class="application">gtranslator</strong></span>, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਗ਼ ਹਨ:</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:</p><pre class="screen">
+</pre><p><code class="filename">.po</code> ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ <span><strong class="application">KBabel</strong></span> ਜਾਂ <span><strong class="application">gtranslator</strong></span>, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਗ਼ ਹਨ:</p><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">cd ~/docs/example-tutorial</code>
-</pre></li><li><p><code class="filename">Makefile</code> ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ <code class="varname">OTHERS</code> ਮੁੱਲ 'ਚ ਦਿਓ:</p><pre class="screen">
-<code class="computeroutput">OTHERS = it <strong class="userinput"><code><em class="replaceable"><code>pa</code></em></code></strong></code>
-</pre><div class="note" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Note: ਅਨੁਵਾਦ ਆਯੋਗ ਕਰਨਾ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਸੂਚਨਾ]" src="./stylesheet-images/note.png"></td><th align="left">ਅਨੁਵਾਦ ਆਯੋਗ ਕਰਨਾ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਅਕਸਰ, ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਨੂੰ <code class="varname">OTHERS</code> ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (#) ਨਿਸ!
 ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ <span class="emphasis"><em>ਹਟਾ</em></span> ਦਿੱਤਾ ਹੈ।</p></td></tr></table></div></li><li><p>ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਬਣਾਓ:</p><pre !
 class="screen">
+</pre></li><li><p>ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕੇਲ ਸੂਚੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ <code class="filename">po/LINGUAS</code> ਫਾਇਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੇਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਨੋਮ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਕ&!
 #2568; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਡਿਊਲ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੇਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਬੱਗਜ਼ੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।</p><p><code class="filename">po/L!
 INGUAS</code> ਵਿੱਚ, ਸੂ&#25!
 86;&#2
; ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। <span class="emphasis"><em>ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।</em></span></p></li><li><p>ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਬਣਾਓ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">make po/<em class="replaceable"><code>pa</code></em>.po</code>
 </pre></li><li><p>ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">kbabel po/<em class="replaceable"><code>pa</code></em>.po</code>
 </pre></li><li><p>ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ HTML ਬਲਿਡ ਸੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨੀ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">make html-<em class="replaceable"><code>pa</code></em></code>
-</pre></li><li><p>ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਕਮਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੀ-ਸਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।</p><pre class="screen">
+</pre><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left">ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਅਗਲੇ ਪਗ ਤੇ ਨੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਮਿੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ !
 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗਲਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।</p></td></tr></table></div></li><li><p>ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ&!
 #2613;ੋ ਤਾਂ <code class="filename">.po!
 </code
#2603;ਾਇਲ ਕਮਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੀ-ਸਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।</p><pre class="screen">
 <code class="command">cvs ci -m <em class="replaceable"><code>'Message about commit'</code></em> po/<em class="replaceable"><code>pa</code></em>.po</code>
-</pre><div class="important" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Important: Makefile ਕਮਿਟ ਕਰਨੀ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਖਾਸ]" src="./stylesheet-images/important.png"></td><th align="left"><code class="filename">Makefile</code> ਕਮਿਟ ਕਰਨੀ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p><span class="emphasis"><em><code class="filename">Makefile</code> ਨਾ ਕਮਿਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ।</em></span> ਇਹ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:</p><pre cl!
 ass="screen">
+</pre><p><span class="emphasis"><em><code class="filename">Makefile</code> ਨਾ ਕਮਿਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ।</em></span> ਇਹ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">cvs ci -m 'Translation to <em class="replaceable"><code>pa</code></em> finished' Makefile</code>
-</pre></td></tr></table></div></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> </td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.php">ਘਰ</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> </td></tr></table></div>
+</pre><div class="caution" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Caution: ਦਸਤੀ POT ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[ਸਾਵਧਾਨ]" src="./stylesheet-images/caution.png"></td><th align="left">ਦਸਤੀ POT ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰੋਤ XML ਫਾਇਲਾਂ ਤੋਂ POT ਫਾਇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਸਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ!
 POT ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ POT ਫਾਇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬ ਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ<a href="https://bugzilla.redhat.com" target="_top">https://bugzilla.redhat.com</a> ਤੇ ਜਾਓ।</p></td></tr></table></div></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><td width="20%" !
 align="center"> </td><td width="40%" align="right"> !
 </td><
><tr><td width="40%" align="left" valign="top">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.php">ਘਰ</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> </td></tr></table></div>
 <?
 
 $template->displayFooter('$Date$');


Index: sn_translating_software.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pa/sn_translating_software.php,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- sn_translating_software.php	12 Apr 2007 23:43:15 -0000	1.1
+++ sn_translating_software.php	20 Aug 2007 12:47:53 -0000	1.2
@@ -7,15 +7,15 @@
 
 ?>
 
-<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_accounts.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_translating_docs.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_software"></a>3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</h2></div></div></div><p>ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਯ&#26!
 35;ਗ ਭਾਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ <code class="filename">po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Fedora Project ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਹੇਠ <code class="filename">translate/</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ &#!
 2600;ੂੰ ਇੱਕ ਕਮ&#2622!
 ;&#256
#2593; ਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:</p><pre class="screen">
+<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_accounts.php">ਪਿੱਛੇ</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_translating_docs.php">ਅੱਗੇ</a></td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_software"></a>3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਵਾਦ</h2></div></div></div><p>ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਯ&#26!
 35;ਗ ਭਾਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ <code class="filename">po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਡੋਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ CVS ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਹੇਠ <code class="filename">translate/</code> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ &#2!
 567;ਹ ਡਾਇਰੈਕਟ&!
 #2608;
624; ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">export CVS_RSH=ssh</code>
 <code class="command">export CVSROOT=:ext:<em class="replaceable"><code>username</code></em>@i18n.redhat.com:/usr/local/CVS</code> 
 <code class="command">cvs -z9 co translate/</code>
-</pre><p>ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਮੋਡੀਊਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ <code class="filename">.pot</code> ਫਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹ&!
 #2632;, ਜਿਵੇਂ ਕਿ </p><p>ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ <a href="http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-status" target="_top">http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-status</a> ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਟਕਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਪਰਬੰਧਕ (maintainer) ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂ&#2672!
 ; ਚੁਣੋ। ਜੇ ਤ&#!
 2625;&
16;ੀਂ ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ <code class="literal">take</code> ਨੂੰ status ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁ&#!
 2595;ੋ। ਮੋਡੀਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਪਤ-ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।</p><div class="note" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Note: ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ Status ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ &#!
 2581;ਰਨੀ"><tr><td rowspan="2" align="center"!
 valig
top" width="25"><img alt="[ਸੂਚਨਾ]" src="./stylesheet-images/note.png"></td><th align="left">ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ Status ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ <span><strong class="guilabel">Other</strong></span> ਚੁਣੋ ਅਤੇ <span><strong class="guibutton">Show Status</strong></span> ਚੁਣੋ। ਅਗਲੇ ਸ&#2603!
 ;਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ <span><strong class="guibutton">Continue</strong></span> ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁਣੋ। Fedora ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ <code class="email"><<a href="mailto:fedora-trans-list at redhat.com">fedora-trans-list at redhat.com</a>></code> ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ।</p></td></tr></table></div><p>&#!
 2617;ੁਣ ਤੁਸੀਂ &#2565!
 ;&#260
#2625;ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।</p><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-translating-strings"></a>3.1. ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਦਲੋ।</p><pre class="screen">
+</pre><p>ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਮੈਡਿਊਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ <code class="filename">.pot</code> ਫਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹ&!
 #2632;, ਜਿਵੇਂ ਕਿ </p><p>ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ <a href="http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-status" target="_top">http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-status</a> ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਟਕਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਪਰਬੰਧਕ (maintainer) ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਡਿਊਲ ਨੂ&#2672!
 ; ਚੁਣੋ। ਜੇ ਤ&#!
 2625;&
16;ੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡਿਊਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ <code class="literal">take</code> ਨੂੰ status ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁ&#!
 2595;ੋ। ਮੈਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਪਤ-ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।</p><div class="note" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Note: ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ Status ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ &#!
 2581;ਰਨੀ"><tr><td rowspan="2" align="center"!
 valig
top" width="25"><img alt="[ਸੂਚਨਾ]" src="./stylesheet-images/note.png"></td><th align="left">ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ Status ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ <span><strong class="guilabel">ਹੋਰ</strong></span> ਚੁਣੋ ਅਤੇ <span><strong class="guibutton">ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਾਓ</strong></span> &#!
 2586;ੁਣੋ। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ <span><strong class="guibutton">ਜਾਰੀ</strong></span> ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁਣੋ। ਫੇਡੋਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ <code class="email"><<a href="mailto:fedora-trans-list at redhat.com">fedora-trans-list at redhat.com</a>></code> ਉੱ&#2!
 596;ੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇ&#2610!
 ; &#26
ੇਜੋ।</p></td></tr></table></div><p>ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।</p><div class="section" lang="pa"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-translating-strings"></a>3.1. ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol type="1"><li><p>ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਦਲੋ।</p><pre class="screen">
 <code class="command">cd ~/translate/<em class="replaceable"><code>package_name</code></em></code>
 </pre></li><li><p>ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਫਾਇਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">cvs up</code>
-</pre></li><li><p>ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਨਵੀਂ<code class="filename">.pot</code> ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:</p><pre class="screen">
+</pre></li><li><p>ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਨਵੀਂ <code class="filename">.pot</code> ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ <code class="filename">.po</code> ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">msgmerge <em class="replaceable"><code>lang</code></em>.po <em class="replaceable"><code>package_name</code></em>.pot > <em class="replaceable"><code>tmp</code></em>.po</code>
 </pre></li><li><p>ਨਵੀਂ ਫਾਇਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂਚੋ:</p><pre class="screen">
 <code class="command">msgfmt -cvo /dev/null <em class="replaceable"><code>tmp</code></em>.po</code>
More information about the Fedora-websites-list mailing list